Milli Eğitim Bakanlığı Memur ve Şef Görevde Yükselme Sınavı 2018 10.10.2018
Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önceden duyurusunu yaptığı Memur ve Şef kadrolarına yönelik görevde yükselme sınavı duyurusunu yayımladı. Memur ve Şef kadrolarına yönelik sınav tarihi 09 Aralık 2018 olarak belirlendi. Sitemiz GuncelDers.com üzerinden sınava hazırlanmak için ücretsiz üye ol bölümünden Milli Eğitim Bakanlığını seçip memur veya şef kadrosunu seçip üye olabilirsiniz. 

Sınav ile ilgili detaylar aşağıda yer almaktadır: 
 
GÖREVDE YÜKSELME SINAV TAKVİMİ
SINAV
BAŞVURUSU
SINAV ÜCRETİ
YATIRMA
FOTOĞRAFLI
SINAV GİRİŞ
BELGESİ ALIMI
 
SINAV
 
SONUÇ İLANI
15/10/2018-
24/10/2018
12/11/2018-
23/11/2018
03/12/201809/12/2018 Pazar Günü
Saat :14:30
10/01/2019
 
 
 
UNVANI
TEŞKİLATI 
TOPLAM
MERKEZTAŞRA
ŞEF6417501814
MEMUR4034503490Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ile hizmet gereklerine göre belirlenen münhal
şef ve memur kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada
gerçekleştirilecektir. Yazılı sınav Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM)
tarafından 09 Aralık 2018 tarihinde saat 14.30’ da Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum,
Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van illerinde
yapılacaktır. Sınav sürecine ilişkin açıklamalar Milli Eğitim Bakanlığının http://www.meb.gov.tr ve
http://pgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilân edilecektir.


BAŞVURU ESASLARI
Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yer alan hükümler gereği;
a) İlan edilen şef ve memur kadroları için; başvuru tarihinin son günü itibarıyla (24/10/2018)
Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar başvuruda bulunabileceklerdir.
b) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta
olanlar da başvuru yapabilecektir.
c) Diğer kurumların personeli, ilan edilen kadrolara sınavsız atanma hakkına sahip olanlar ile aday
memur statüsünde bulunanlar bu kadrolar için başvuruda bulunamayacaktır.
ç) Başvurular Bakanlıkça incelenerek, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanan adayların
listesi www.meb.gov.tr ve http://pgm.meb.gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır.
 
BAŞVURU ŞARTLARI
 
Genel şartlar:
Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle
Atanması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 1 nci fıkrası gereği;
 
a- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartlar ile ikinci
fıkrada yer alan kadrolar itibariyle belirtilen hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartları taşımak,
b- Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
Şef kadrosuna atanacaklarda aranacak özel şartlar:
Başvurunun son günü (24/10/2018) itibarıyla;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak.
2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl görev yapmış olmak.
3) Bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.
4) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda görev yapıyor olmak.
Memur kadrosuna atanacaklarda aranacak özel şartlar:
Başvurunun son günü (24/10/2018) itibarıyla;
 
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
2) Devlet memurluğunda adaylığı kalkmış olmak.
 
YAPILACAK İŞLEMLER
1- İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler
1.1. Kılavuz, taşra teşkilatı personeline duyurulacaktır.
1.2. Görevde yükselme yazılı sınavına yapılacak başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir
aksamaya meydan verilmemesi için gerekli önlemler alınacaktır.
1.3. Başvuruda bulunanların durumları, özlük dosyalarının tutulduğu il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince
incelenecektir.
1.4. Görevde yükselme yazılı sınavına başvuracak taşra teşkilatı personelinden Yönetmelikte aranan şartları
taşıyanların başvuruları sırasıyla ilçe /il millî eğitim müdürlüğünce elektronik ortamda onaylanacaktır.
1.5. MEBBİS e-Personel Modülündeki bilgilerin doğruluğundan ilgili İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile adayın
kendisi sorumlu olacaktır. Bu nedenle başvuruların incelenmesi ve onaylanmasında gerekli özen ve dikkat
gösterilecektir.
2- Merkez Teşkilatı Birimlerince Yapılacak İşlemler
2.1. Kılavuz, birimlerince personeline duyurulacaktır.
2.2. Görevde yükselme yazılı sınavına başvuracak merkez teşkilatı personelinden Yönetmelikte aranan şartları
taşıyanların başvuruları birimlerince incelenerek onaylanacaktır.
4. BAŞVURU İŞLEMLERİ
1- Yazılı Sınava Başvuru
1.1. Görevde yükselme yazılı sınavına başvuruda bulunacakların MEBBİS e-Personel Modülündeki öğrenim
durumu, hizmet durumu ve benzeri bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık olması durumunda, düzeltmeye esas
belgeleri ile birlikte başvuruları üzerine ilgili birimce gerekli düzeltmeler MEBBİS modülünde yapılacaktır.
(OHAL Komisyonu Başkanlığı tarafından görevine iade edilenlerin, MEB deki hizmet süresine dâhil
edilmeyen açık sürelerin hesabı için e-personel modülünde yer alan “MEB’den Ayrılma İşlemi” ekranından açık
süre bilgilerinin doldurulması gerekmektedir.) Bu konuyla ilgili sorumluluk adayın kendisi ile özlük
dosyalarının tutulduğu birime ait olacaktır.
1.2. Görevde yükselme yazılı sınavına başvuruda bulunmak isteyen adaylar kılavuzda belirtilen süreler
içerisinde, http://mebbis.meb.gov.tr internet adresindeki elektronik başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak
doldurmak suretiyle başvurularını yapacaklardır.
1.3. Adayların onaylanan başvuru çıktısı, merkez teşkilatında görev yaptıkları birimlerde, taşra teşkilatında ise
görev yaptığı il millî eğitim müdürlüğünün personel biriminde muhafaza edilecektir.
1.4.Başvuruda        bulunanlar,       başvurularının      onaylanıp       onaylanmadığını       başvuru                                 yaptıkları
http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinden başvuru süresi içerisinde takip edeceklerdir.
1.5. Aday, Elektronik Başvuru Formu ile yapmış olduğu başvurusunda, duyuruda belirtilen bütün şartları
taşıdığını kabul etmiş sayılır ve bu konularda yapılan eksiklik ve yanlışlıklardan doğacak sonuçlardan aday
sorumlu olacaktır.
1.6. Sınava girecek engelli adayların bilgisi MEBBİS bilgileri esas alınarak hazırlanacaktır. MEBBİS bilgilerinin
doğru ve güncel olmasından adayların kendileri ve görev yaptığı kurum sorumludur. Engelli adayların almak
istediği hizmete ilişkin MEBBİS modülünde ilgili adayın kendisi tarafından belirtilen talep doğrultusunda işlem
yapılacaktır.
2- Başvurunun Geçersiz Sayılacağı Durumlar
a) Gerekli şartları taşımadığı halde başvuruda bulunan,
b) Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacak, geçersiz başvuruya
dayanarak yapılan işlemler iptal edilecektir.
 
5. SINAV ÜCRETİ
a) Sınava girecek adaylar sınav ücreti olarak 100 TL’yi (Yüz TL. KDV dâhil), 12/11/2018 - 23/11/2018
tarihleri arasında MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası,
Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı”
aracılığıyla yatıracaktır.
b) Adaylar sınav ücretini;
T.C. Ziraat bankası için; bankamatik, internet bankacılığı
Türkiye Halk Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı
Türkiye Vakıflar Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı ya da şube
Ayrıca; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları
ile ödeme yapabilirler.
Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınav adıyla ücret yatırmaları
gerekmektedir.
Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarasının adaya ait olması ve güncel telefon numarası
bildirmesi zorunludur.
c) Aday, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.
ç) Banka dekontunda adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve katıldığı sınavın açık adı (Merkez ve Taşra
Teşkilatı Şef ve Memur Kadroları İçin Görevde Yükselme Sınavı ) bulunacaktır.
d) Sınav ücreti kesinlikle bankaya yatırılacaktır.
e) Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan aday sınava alınmayacaktır.
6. SINAV GİRİŞ BELGESİ
ÖDSGM tarafından adayların sınava girecekleri bina ve salonları gösteren sınav giriş belgeleri; 03/12/2018
tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca, fotoğraflı sınav giriş
belgesinin çıktısı, adaylar tarafından internet ortamında alınacak ve bağlı bulundukları Eğitim Kurumu/Birimi
tarafından onaylanacaktır. Adaylara sınav giriş belgesi posta yoluyla ayrıca gönderilmeyecektir.
Fotoğraflı sınav giriş belgesinde adayın kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il), bina, salon ve sıra
bilgileri yer alacaktır. Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde (ilinde), binada, salonda
ve sırada sınava girecektir. Ancak, olağanüstü durumlarda (doğal afet, yangın, vb.) Bölge Sınav Yürütme
Komisyonunun teklifi ÖDSGM’nin uygun görüşü alınmak suretiyle sınav yeri değiştirilebilecektir. Bu
hususların dışında sınav yeri değişiklik talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
7. SINAVLA İLGİLİ ESASLAR
 
7.1. SINAVDA UYGULANACAK TESTLER
Sınavda; Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme
Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre konular ile puan
ağırlıkları aşağıda belirtilmiştir. Adaylara eşit puan ağırlıklı toplam 100 adet çoktan seçmeli (5 seçenekli) soru
sorulacaktır.
Sorular aşağıda belirtilen konulardan hazırlanacaktır.


Şef unvanı için;
 
KONULARKONU
AĞIRLIKLARI
SORU
SAYISI
Türkçe dilbilgisi(%6)6
Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim(%3)3
Yönetim, liderlik ve organizasyon(%3)3
İnsan hakları ve demokrasi(%3)3
Yönetimde etik(%3)3
Türk idare sistemi(%4)4
Protokol kuralları(%3)3
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi(%4)4
Genel kültür(%4)4
T.C. Anayasası (Genel Esaslar, Temel Hak ve Ödevler, Devletin Temel Organları)(%5)5
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu(%12)12
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu(%10)10
222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu(%4)4
1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde MEB’e ilişkin hükümler(%12)12
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu(%4)4
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu(%8)8
Bunlara bağlı mevzuat;
MEB Disiplin Amirleri Yönetmeliği
MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle
Atanması Hakkında Yönetmelik
MEB Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik
MEB Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
MEB Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi
MEB Personelinin İzin Yönergesi
 
(%2)
 
(%2)
(%2)
(%2)
(%2)
(%2)
 
2
 
2
2
2
2
2
GENEL TOPLAM%100100
Memur unvanı için;
 
KONULARKONU
AĞIRLIKLARI
SORU
SAYISI
Türkçe dilbilgisi(%8)8
İnsan hakları ve demokrasi(%4)4
Türk idare sistemi(%4)4
Protokol kuralları(%4)4
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi(%4)4
Genel kültür(%6)6
T.C. Anayasası (Genel Esaslar, Temel Hak ve Ödevler, Devletin Temel Organları)(%7)7
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu(%12)12
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu(%10)10
222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu(%4)4
1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde MEB’e ilişkin hükümler(%12)12
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu(%5)5
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu(%8)8
Bunlara bağlı mevzuat;
MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle
Atanması Hakkında Yönetmelik
MEB Aday Memurların Yetiştirilmelerine ilişkin Yönetmelik
MEB Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
MEB Personelinin İzin Yönergesi
 
(%4)
 
(%3)
(%2)
(%3)
 
4
 
3
2
3
GENEL TOPLAM%100100


 
 
Memur unvanı için ;

8. SINAVIN UYGULANMASI
a) Yazılı sınav, kılavuzda belirtilen sınav merkezlerinde 09 Aralık 2018 Pazar günü saat 14.30’da başlayıp, tek
oturum olarak yapılacak ve 120 dakika sürecektir.
b) Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar en geç saat 13.45’de
sınav giriş belgelerinde belirtilen sınav binalarında hazır bulunacaktır. Adaylar sınava gelirken yanlarında
fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan nüfus
cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport), kurşun kalem, kalemtıraş ve
silgi bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar yanlarında şeffaf plastik şişe içerisinde su getirebileceklerdir.
c) Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan
nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) yanında olmayan adaylar
kesinlikle sınava alınmayacaktır.
ç) Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan
şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve
kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla,
depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb.
dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine
geçebilecek nesneleri yanlarında bulunduran adaylar sınav binasına alınmayacaktır.
d) Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen sıra numarasında oturacak, gerektiğinde adayın yerini
değiştirme yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra
salon başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu güvenlik poşetlerini adayların
önünde açarak cevap kâğıtlarını dağıtacaktır.
e) Aday; cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerini kontrol edecek; hata varsa
salon görevlilerine bildirerek tutanak tutulmasını isteyecektir. Adayın adına düzenlenmiş cevap kâğıdı
bulunmuyorsa veya cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına adayın kimlik bilgileri
salon başkanının açıklamalarına göre yazılacaktır.
f) Salon görevlileri adaylara soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır. Aday, soru
kitapçığı ve cevap kâğıdını kontrol ederek soru kitapçığında eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın
değiştirilmesini isteyecektir.
g) Aday, cevap kâğıdı üzerinde işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.
ğ) Sınavda cevap kâğıdının başkaları tarafından görülmesi veya herhangi bir dokümandan kopya çekilmesi
halinde durum salon görevlileri tarafından tutanakla tespit edilecektir. Ayrıca ikili veya toplu kopya çektiği
bilgisayar ortamında tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
h) Aday, sorulara verdiği cevapları almayacaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılacaktır.
ı) Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde sınav binasına gelen ve bina sınav komisyonunca uygun görülen
adaylar sınava alınacak, bu adaylara ek süre verilmeyecektir. Aday, sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan ve
sınav bitimine 15 dakika kala sınav salonundan ayrılamayacaktır.
i) Bu kurallara uymayan adayların sınavı iptal edilecek ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak,
salon görevlileri diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak için gerekli
görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilirler. Bu adayların
sınavlarının geçersiz sayılması için kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir.
 
Sınav bitiminden sonra;
Adaylar, soru kitapçığı ile cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama
tutanağını imzalayacaktır.
Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını (soru kitapçığı, cevap kâğıdı ve varsa tutanaklar)
adayların önünde kontrol ederek toplayacak, sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra bina sınav
komisyonuna teslim edecektir.
Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını ait oldukları sınav evrak
kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir.
j)    Görevde   yükselme   (şef-memur)   sınav   soruları   ve    cevap   anahtarı   11     Aralık      2018       tarihinde
http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanacaktır.
9. SINAV DEĞERLENDİRMESİ
a) Sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı /Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak başarı puanı
hesaplanır.
b) Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 60 ve üzerinde puan
alanlar başarılı sayılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
c) Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Tam puan virgülden sonra ondalık dilim ne
olursa olsun bir üst puana tamamlanmaz.
ç) Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Yürütme Kurulu kararı ile belirlenmesi
sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle
değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
d) Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun’un 69 uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin
ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların
puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
e) Adayların; sınav puanının eşit olması hâlinde başarı sıralaması, Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde
Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri
doğrultusunda değerlendirilir.
10. SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR
a) Adayın başvuru şartlarını taşımadığı halde sınava girmesi,
b) Sınav bitiminden sonra, cevap kâğıdı ve soru kitapçığının, sınav güvenlik kutularından çıkmaması/ eksik
çıkması,
c) Herhangi bir şekilde kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi,
ç) Sınavda Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisinin (üzerinde T.C. kimlik
numarası yer alan nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ibraz
edilmemesi,
d) Sınav evrakındaki bilgilerle geçerli kimlik belgesi arasında çelişki olması,
e) Başka adayın sınav evrakının kullanılması,
f) Adayın yerine başkasının sınava girmesi,
g) Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesinde ve cevap kâğıdında bulunan fotoğrafların aynı olmaması,
ğ) Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası,&