I. Bakan, Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarında görevli bütün memurların üst disiplin âmiridir.
II. İlgili Bakan Yardımcısı, Bakanlık merkez teşkilâtında görevli bütün memurların Bakandan sonra gelen üst disiplin âmiridir.
III. Üst disiplin âmirleri, bu sıfatla hâiz oldukları yetkileri her derecedeki memur hakkında doğrudan kullanabilirler.

Adalet Bakanlığı disiplin yönetmeliğine göre yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
Tüm şıkları göster Kaynak
Güncelleme Notu
09.10.2019 kaynak ve soru güncellemesi